شماره حساب ها

برای پرداخت از طریق کارت به کارت می‌توانید از اطلاعات زیر استفاده کنید:

بانک ملت – بنام محمد سلیمانی

شماره کارت : ۹۱۱۹-۹۴۸۲-۳۳۷۵-۶۱۰۴

شماره حساب : ۸۴۲۶۶۱۹۰۵۹

شماره شبا : IR03 0120 0000 0000 8426 6190 59