شماره حساب ها

برای پرداخت از طریق کارت به کارت می‌توانید از اطلاعات زیر استفاده کنید:

بانک صادرات – بنام محمد سلیمانی

شماره کارت : 8132-4240-6916-6037

شماره حساب : 0106191047009

شماره شبا :