شماره حساب ها

برای پرداخت از طریق کارت به کارت می‌توانید از اطلاعات زیر استفاده کنید:

بانک ملت – بنام محمد سلیمانی

شماره کارت : ۸۱۳۲-۴۲۴۰-۶۹۱۶-۶۰۳۷

شماره حساب : ۰۱۰۶۱۹۱۰۴۷۰۰۹

شماره شبا :